stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesFinanse

Jakie rodzaje kosztów można wyróżnić?

Jakie rodzaje kosztów można wyróżnić?

Gospodarowanie budżetem domowym, jak i budżetem przedsiębiorstwa ma pewne cechy wspólne. W obu wypadkach konieczne jest staranne planowanie wszystkich przychodów oraz koniecznych do poniesienia wydatków. Oczywiście koszty w gospodarstwie domowym są nieco inne niż w koszty w przedsiębiorstwie. Zatem warto się zastanowić nad tym, jakie rodzaje kosztów w gospodarstwie domowym i firmie można wyróżnić.

Jakie są rodzaje kosztów w gospodarstwie domowym?

Gospodarstwa domowe są prowadzone w nieco podobny sposób do tego, który dotyczy potężnych przedsiębiorstw. W obu przypadkach konieczne jest staranne przemyślenie i zaplanowanie wpływów oraz koniecznych do poniesienia wydatków. Gospodarstwo domowe może być jednoosobowe lub w jego skład może wchodzić większa ilość osób. Zarządzanie finansami na poziomie gospodarstwa domowego wymaga odpowiedniego bilansowania zysków i strat, czyli dochodów i kosztów. Na dochody składa się choćby wynagrodzenie za pracę, świadczenie społeczne, dochody z działalności rolniczej czy pochodzące z wynajmu nieruchomości, prowizji i lokat bankowych. Koszty gospodarstwa domowego obejmują opłaty stałe miesięczne w postaci między innymi czynszu za mieszkanie, opłat z tytułu dostępu do internetu, energii, wody czy ogrzewania. Ponadto koszty mogą wynikać z konieczności opłacenia abonamentów telefonicznych, przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci czy biletów komunikacji miejskiej. Wydatki mogą również powstać na skutek konieczności spłaty rat kredytów i innych form pożyczek, a także w związku z koniecznością ubezpieczenia pojazdu i mieszkania, polisy na życie, opłaty podatku gruntowego oraz wydatkami na żywność, rozrywkę, prezenty, zdrowie, sport, urodę czy szkolenia. Poza tym, planując koszty nie można zapominać o zaplanowaniu określonej kwoty na wydatki inwestycyjne, nieprzewidziane potrzeby oraz oszczędności.

Jakie można wyróżnić koszty w przedsiębiorstwie?

W przypadku przedsiębiorstw również konieczne jest odpowiednie planowanie przepływu środków finansowych. Tutaj jednak można rozróżnić dwa pojęcia, to znaczy koszty i wydatki. W uproszczeniu można przyjąć, że pojęcia te rozróżnia ich odmienny cel. Koszty są zatem zwykle związane z koniecznością wytworzenia danego produktu, w tym zakupu materiału oraz opłat związanych z eksploatacją czy wynajmem budynku i sprzętu. Koszty w tym wypadku muszą być na tyle niskie, aby produkcja danego dobra pozostawała opłacalna. W przypadku wydatków sam cel nie jest tak istotny. Koszt zatem zakłada celowe i uzasadnione zużycie środków finansowych, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wydatek to rozchód środków pieniężnych, który nie zawsze musi być związany z realizacją usług czy produkcją dóbr. Nie należy jednak zapominać o tym, że w wielu wypadkach wyraźna granica pomiędzy kosztami i wydatkami przedsiębiorstwa zaciera się. Niemniej jednak w przypadku przedsiębiorstwa można mówić o określonych rodzajach kosztów. Wśród nich wymienić można amortyzację oraz zużycie energii i materiałów, a także opłaty ponoszone z tytułu usług obcych, podatków czy akcyzy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz innych tego typu świadczeń. Koszty mogą mieć charakter prosty i złożony. Mogą one powstawać w obrębie działalności podstawowej podmiotu, a także mieć związek z działalnością pomocniczą, zarządem, sprzedażą czy zakupem. Poza tym, mogą być one bieżące i rozliczne w dłuższym przedziale czasu, a także mieć formę pośrednią i bezpośrednią. Mogą dotyczyć produkcji podstawowej oraz mieć charakter ogólny. Ponadto koszty w przedsiębiorstwie mogą mieć formę stałą lub zmienną.

Udostępnij