stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Biznes

Upadłość spółki – kto i kiedy może ją ogłosić?

Upadłość spółki – kto i kiedy może ją ogłosić?

Upadłość spółki, która stała się niewypłacalna to sposób na zaspokojenie roszczeń wierzycieli i jednoczesne zabezpieczenie interesów spółki. Czym jest niewypłacalność? Czy może ogłosić ją każda spółka? Jak to zrobić?

Upadłość spółki – kto może ją ogłosić?

Zgodnie z art. 5 § 2 prawa upadłościowego upadłość może ogłosić:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prosta spółka akcyjna, 
  • spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 Ustawodawca przewidział także, że przepisy dotyczące upadłości mają zastosowanie do:

  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem,
  • wspólników spółki partnerskiej.

Jak ogłosić upadłość spółki? Dla uruchomienia postępowania upadłościowego konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki może złożyć przede wszystkim sam dłużnik. Może zrobić to także każdy z jego wierzycieli osobistych. Zgodnie z art. 20 § 2 prawa upadłościowego wnioskować o upadłość mogą także inne podmioty. Jakie? Zależy to od tego, o upadłość jakiej spółki chodzi oraz od sytuacji spółki tzn.:

  • w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej –   każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczeń za zobowiązania spółki;
  • w przypadku spółek będących osobami prawnymi – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i jego reprezentowania (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami);
  • w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej znajdującej się w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów spółki;
  • w przypadku spółki zależnej, która uczestniczy w grupie spółek – spółka dominująca.

Mimo że wszczęcie postępowania upadłościowego nie następuje z urzędu, to jednak ustawodawca zobowiązał dłużnika do złożenia wniosku o upadłość w terminie maksymalnie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. 

Podstawa ogłoszenia upadłości spółki

Upadłość ogłosić można w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny. Zatem jeżeli spółka staje się niewypłacalna, należy złożyć wniosek o jej upadłość. Co to znaczy być niewypłacalnym w ujęciu prawa upadłościowego? Zgodnie z przepisami niewypłacalny jest ten dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych tzn. jeśli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzy miesiące. Dodatkowo niewypłacalny jest ten dłużnik, będący osobą prawną, którego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres ponad dwudziestu czterech miesięcy. 

Upadłość spółki a rozwiązanie spółki

Od pojęcia upadłości spółki należy odróżnić jej rozwiązanie. Rozwiązaniem spółki jest ustanie jej bytu prawnego i polega na zaprzestaniu istnienia organizacji osób, które tworzą spółkę oraz zaprzestaniu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa i osiąganie zysków. 

Udostępnij